Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) egyhullámhosszon.hu weboldalt (továbbiakban: weboldal) üzemeltető Zolren Kft. (székhelye: 2112 Veresegyház, Hegyalja utca 11.; cégjegyzékszáma: 13-09-125422; adószáma: 14590669-2-13; email elérhetőség: info@egyhullamhosszon.hu, telefonszám: +36 30 977 1853; továbbiakban: Szolgáltató) által nyújtott és azzal összefüggő szolgáltatások igénybevételének feltételeit, illetve a szolgáltatásokat igénybe vevő Felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és a Felhasználó a továbbiakban együttesen: Felek).

A Szolgáltató bármikor jogosult a Szabályzat módosítására. A módosításról rövid felhívás formájában a nyitó oldalon tájékoztatja a Felhasználókat. A módosítást követően bármely Szolgáltatás használatával a Felhasználó elfogadja a Szabályzat módosítását. Kizárólag ezek az Általános Szerződési Feltételek érvényesek, amit a Felhasználók a regisztrációval magukra nézve kötelezőnek ismernek el. A Felhasználó eltérő szerződési feltételei nem fogadhatóak el.

Az Egy Hullámhosszon – közösség oldal szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben ellátogat a weboldalra, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. Az Egy Hullámhosszon – közösség egy zárt információs oldal, ahol a Felhasználó által hírlevélhez megadott információk csak a Felhasználók számára érhetőek el.

Szolgáltatás meghatározása:

 1. A szolgáltatás célja, hogy a Felhasználó önmaga számára értékes emberi kapcsolatokat köthessen más Felhasználókkal, a szervezett programokon megismerkedhessen új barátokkal, közösséggel.
 2. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a weboldal bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el.

Programok:

 1. A weboldalon a Szolgáltató rendszeresen programokat tesz közzé a programajánlóban. A programok célja, hogy a Felhasználó önismereti- és/vagy szabadidős programokon közösségre/barátokra leljen. A Felhasználónak lehetősége van ezeken a programokon részt venni.
 2. A Felhasználó a „Programok” menüre kattintva érheti el a programajánló felületet, ahol naptárszerűen találhatja meg éves, havi, heti, napi lebontásban a programokat. A Felhasználó a programra kattintva tájékozódhat annak tartalmáról, az ott található elérhetőségeken jelentkezhet a segítőnél. A Felhasználó jogosult kedvezményben részesülni a program díjából, aminek értékét mindig a programot szervező segítő határozza meg, és erről kérés, érdeklődés esetén tájékoztatja magán kapcsolatfelvétel formájában a Felhasználót.
 3. A Felhasználó az oldalon található programokon, saját felelősségére vesz részt. A Felhasználó felelős a program kiválasztásában, a feltüntetett adatok valódiságának megállapításában, és a programmal kapcsolatos költségek a Felhasználót terhelik. Az egyes programokon felmerülő károkat, jogkövezkezményeket önállóan viseli. A Szolgáltató kizárja az egyes programokon, rendezvényeken történő eseményekkel kapcsolatos kártérítési igényeket.
 4. A Szolgáltató mindent megtesz az oldalon található programok aktualitásáért, a programadatok részletes feltüntetéséért, ám a feltöltött programok adatainak valóságtartalmáért, pontosságáért, az időközbeni programváltozásokért, vagy a programok elmaradása, meghiúsulása miatt bekövetkező bármiféle kárért és jogkövetkezményért felelősség nem terheli.
 5. Kapcsolat felvétel, információ átadás, panasztétel:
 6. Amennyiben valamely közzétett tartalom sérti a Felhasználót neme, szexuális irányultsága, származása, vallása, kora, faji-, nemzetiségi hovatartozása vonatkozásában, illetve szellemi alkotásához fűződő jogát, akkor teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozattal köteles a jogsértés tényét közölni és kérheti a jogsértő tartalom eltávolítását. Az értesítésnek tartalmaznia kell a sérelem tárgyát és a jogsértést valószínűsítő tények megjelölését, a jogsértő tartalmú információ azonosításához szükséges adatokat, Felhasználó nevet.
 7. A Szolgáltató elérhetőségeit a lábrészben található „Kapcsolat” menüben találhatja meg a Felhasználó. Az info@egyhullámhosszon.hu e-mail elérhetőségen áll módjában értesíteni a Szolgáltatót a Felhasználónak esetleges panaszáról, vagy kérhet információt tőle.
 8. Panasz írásbeli megérkezésétől számított 5 munkanapon belül a Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználókat írásban döntéséről. A döntés meghozatalánál a jelen ÁSZF-ben foglaltak az irányadóak.

Hírlevél:

 1. A Felhasználó kérheti rendszeres tájékoztatását a programokról hírlevélen keresztül is. Nem kell mást tennie, mint a Hírlevél kérés linkre kattintva ezt kérni a Szolgáltatótól. A kétlépcsős feliratkozás során a Felhasználó, miszerint kap egy megerősítő e-mailt, és elfogadja az adatvédelmi szabályzatot, heti rendszerességgel kap tájékoztatást a programokról.
 2. A Hírlevélre feliratkozás során a Felhasználó pontos nevét és e-mail címét adja meg a Szolgáltatónak. Ezen adatokat a Szolgáltató a törvényeknek megfelelően bizalmasan kezeli.
 3. Hírlevélről való leiratkozás során a Felhasználó adatait, nevét és e-mail címét azonnal és visszavonhatatlanul törli a Szolgáltató az nyilvántartásból.

Egyéb:

 1. Jelen szerződés kizárólag a Szolgáltató és a Felhasználó között jött létre, harmadik személyek jelen szerződés által nem szerezhetnek jogot, így harmadik személyek nem jogosultak a szerződésben foglaltak teljesítését kikényszeríteni.
 2. A Szolgáltató minden lehetséges és ésszerű erőfeszítést, műszaki megoldást kialakít, hogy a Felhasználók személyes adatai és kommunikációja titkos maradjon. Ez alól kivételt képeznek a Szolgáltatóra vonatozó jogszabályi információátadási kötelezettségek.
 3. A szolgáltatás és az abban szereplő tartalmak használata kizárólag az ÁSZF-ben meghatározott célokra megengedett.
 4. A weboldalon történő böngészés során a Szolgáltató feltételezi a Felhasználó részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és hibalehetőségek elfogadását. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalhoz, a weboldal meglátogatása okán az internethez való csatlakozás miatt következett be. A Felhasználó felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. Egyedül a Felhasználó felelős a weboldalhoz való kapcsolódásáért és a weboldalon történő böngészésért. A Szolgáltató nem vonható felelősségre vis maior esetén. Vis maiornak kell tekinteni különösen az internetes hálózatban bekövetkezett olyan hibákat, amelyek megakadályozzák a weboldal akadálytalan működését és a weboldalon történő böngészést, továbbá, ha a működési hibával összefüggésben az Interneten küldött és fogadott adat elveszik.
 5. Abban az esetben, ha a Felhasználó bármilyen formában megsérti a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt szabályokat, akkor a Szolgáltató érvénytelennek nyilváníthatja a vevő regisztrációját és törölheti profilját pénzvisszafizetés nélkül.
 6. A Szolgáltató jelen formában tájékoztatja a Felhasználót, hogy adataikat a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Adataikat harmadik félnek nem adja át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor harmadik fél a weboldal alvállalkozójaként közreműködik. Az alvállalkozók a weboldal által átadott személyes adatokat a megrendelés zökkenőmentes lebonyolíthatóságán és a megrendelés bizonyíthatóságán túl semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további jogi, vagy természetes személyeknek átadni. Az adatok kezelésekor a mindenkor hatályos Adatvédelmi Törvénynek, a weboldal Adatvédelmi nyilatkozatának megfelelően jár el weboldal üzemeltetője.
 7. A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalások útján rendezzék. Jelen ÁSZF alkalmazására és értelmezésére a magyar jog irányadó. Amennyiben ez nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő felek a Fővárosi Bíróság joghatóságát kötik ki.
 8. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

2018. május 15.

www.egyhullamhosszon.hu üzemeltetője, Zolren Kft.