Adatvédelmi Nyilatkozat

Adatkezelés nyilvántartási számok: NAIH-91555/2015., NAIH-919556/2015.

A ZolRen Kft, (2112 Veresegyház, Hegyalja utca 11. továbbiakban adatkezelő) mint a www.egyhullamhosszon.hu oldal üzemeltetője kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok védelmét, és megtesz minden olyan intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezései alapján Ön a www.egyhullamhosszon.hu weboldalon történő hírlevélre történő feliratkozással hozzájárul ahhoz, hogy a Zolren Kft. az Ön adatait a szükség szerint az ön tájékoztatása érdekében a hivatkozott jogszabályi előírások betartása mellett felhasználja. Az adatkezelő ezen dokumentumban, az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, az oldal által kezelt adatokkal kapcsolatos tevékenységeket, szabályokat.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

992. évi LXIII. törvény - a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);

1998. évi személyes adatok gépi feldolgozásáról szóló 1998. évi VI. tv.;

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Infotv., adatvédelmi törvény);

2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);

2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.):

2018. május 25-én életbe lépő GDPR uniós adatvédelmi szabályzat előírásaival.

Adatkezelési fogalmak:

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;

adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;

harmadik személy: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok alapján felveszi a kapcsolatot az érintett személlyel

Adatkezelési alaptételek:

A kapcsolatfelvétel önkéntes, az érintett az adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával hozzájárul a személyes adatainak kezeléséhez.

Személyes adat akkor kezelhető egyéb esetben ha azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.

A személyes adatokat az adatkezelő egyéb más személy számára nem teszi lehetővé a hozzáférést, továbbá minden ésszerű intézkedést megtesz az adatok biztonságának megőrzése érdekében. Ez alól kivételt jelent, ha a hatályos törvény alapján arra felhatalmazott hatóság részére történő kötelező adatszolgáltatás.

Adatkezelési folyamatok során olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, és csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt tájékoztatni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul. Az érintettet tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő az érintett hozzájárulásával a harmadik személy tájékoztatása céljából kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Adatkezelési folyamatok a honlap hírlevél szolgáltatására jelentkezettek vonatkozásában:

Adatkezelés célja: e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők, feliratkozók részére,  az aktuális információkról, programokról, újdonságokról.

Adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes kérése és hozzájárulása

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, dátum, IP cím

A személyes adatok törlésének határideje: az érintett adattörlési kérelmekor, azaz a hírlevélről való leiratkozáskor, illetve a meg nem erősített feliratkozások esetében 30 nap.

Amennyiben az érintett ezt előbb kívánja végrehajtatni, a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:

e-mail lehetőség az info@egyhullamhosszon.hu címen.

A személyes adatok tárolása, az adatkezelés

A ZolRen Kft. számítástechnikai eszközei, adattárolási megoldásai a székhelyén (2112 Veresegyház, Hegyalja utca 11.), valamint a weboldalt kiszolgáló webtárhely az WDHA Kft. (8500 Pápa, Tamás utca 10., Cégjegyzékszám: 19-09-511178, Adószám: 14632028-2-19) által üzemeltetett szerveren találhatóak meg.

Az adatkezelő adatai, kapcsolati adatai

Név: ZolRen Kft.
Székhely: 2112 Veresegyház, Hegyalja utca 11.
Online elérhetőség: info@egyhullamhosszon.hu
Telefonos elérhetőség: +36 30 977 1853

Az adatfeldolgozó adatai, kapcsolati adatai

Név: ZolRen Kft.
Székhely: 2112 Veresegyház, Hegyalja utca 11.
Online elérhetőség: info@egyhullamhosszon.hu
Telefonos elérhetőség: +36 30 977 1853

Jogorvoslat lehetőségei

Jogorvoslati lehetőségért, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz tud fordulni az érdekelt adattulajdonos.

A hivatal elérhetősége:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Weboldal: http://www.naih.hu