Adatvédelmi Nyilatkozat

Adatkezelés nyilvántartási számok: NAIH-91555/2015., NAIH-919556/2015.

A ZolRen Kft, (2112 Veresegyház, Hegyalja utca 11. továbbiakban adatkezelő) mint a www.egyhullamhosszon.hu oldal üzemeltetője kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok védelmét, és megtesz minden olyan intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezései alapján Ön a www.egyhullamhosszon.hu weboldalon történő regisztrációval, kapcsolatba lépésekor, információ közlésekor, vagy - kérésekor, illetve a hírlevélre történő feliratkozással hozzájárul ahhoz, hogy a Zolren Kft. az Ön adatait a szükség szerint az ön tájékoztatása érdekében a hivatkozott jogszabályi előírások betartása mellett felhasználja. Az adatkezelő ezen dokumentumban, az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, az oldal által kezelt adatokkal kapcsolatos tevékenységeket, szabályokat.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

992. évi LXIII. törvény - a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);

1998. évi személyes adatok gépi feldolgozásáról szóló 1998. évi VI. tv.;

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Infotv., adatvédelmi törvény);

2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);

2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.):

Adatkezelési fogalmak:

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;

adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;

harmadik személy: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok alapján felveszi a kapcsolatot az érintett személlyel

Adatkezelési alaptételek:

A kapcsolatfelvétel önkéntes, az érintett az adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával hozzájárul a személyes adatainak kezeléséhez.

Személyes adat akkor kezelhető egyéb esetben ha azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.

A személyes adatokat az adatkezelő a kiválasztott harmadik személy felé juttatja el, egyéb más személy számára nem teszi lehetővé a hozzáférést, továbbá minden ésszerű intézkedést megtesz az adatok biztonságának megőrzése érdekében. Ez alól kivételt jelent, ha a hatályos törvény alapján arra felhatalmazott hatóság részére történő kötelező adatszolgáltatás.

Adatkezelési folyamatok során olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, és csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt tájékoztatni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul. Az érintettet tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő az érintett hozzájárulásával a harmadik személy tájékoztatása céljából kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Adatkezelési folyamatok információ közlés, információ kérés esetén:

Adatkezelés célja: információ közlés, információ kérés.

Adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, dátum és időpont, továbbá az érintett által megadott egyéb személyes adatok.

Az adatkezelés időtartama: az információ közlő, vagy kérő e-mail kiküldésétől számított 2 év

A személyes adatok törlésének határideje: az adatközléstől számított 2 év.

Amennyiben az érintett ezt előbb kívánja végrehajtatni, a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:

e-mail lehetőség az info@egyhullamhosszon.hu címen.

Adatkezelési folyamatok az oldalra való regisztráció és profil adatok megadása esetén:

Adatkezelés célja: A weboldal szolgáltatásaihoz való korlátozásmentes hozzáférés

Adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, jelszó, megerősítés életkorról, nem, születési dátum, lakhely, dátum és időpont, továbbá az érintett által megadott egyéb személyes adatok és érdeklődési körök.

Az adatkezelés időtartama:

Nem megerősített regisztráció esetén a kapcsolat felvételi email kiküldésétől számított 30 nap. Profil  törlésének kezdeményezése esetén a kezdeményezést követően: 3 nap.
Lejárt regisztráció után az utolsó bejelentkezést követően: 365 nap.

A személyes adatok törlése:

A személyes adatok törlését vagy módosítását a weboldalon a Profil menüben a "PROFIL TÖRLÉSE" linkre kattintva, illetve az alábbi módokon lehet kezdeményezni:

Profil törlésének kérése: e-mail küldése az info@egyhullamhosszon.hu címre.

Adatkezelési folyamatok a honlap hírlevél szolgáltatására jelentkezettek vonatkozásában:

Adatkezelés célja: e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők, feliratkozók részére,  az aktuális információkról, programokról, újdonságokról.

Adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes kérése és hozzájárulása

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, dátum, IP cím

A személyes adatok törlésének határideje: leiratkozást követően, illetve a meg nem erősített feliratkozások esetében 30 nap.

Amennyiben az érintett ezt előbb kívánja végrehajtatni, a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:

e-mail lehetőség az info@egyhullamhosszon.hu címen.

Adatkezelési folyamatok kapcsolatfelvétel esetén:

Adatkezelés célja: Az érintettnek lehetősége van kapcsolatot felvenni azzal a harmadik személlyel, akit kiválaszt. Ehhez van szükség a személyes adatokra, hogy egy email keretein belül értesítse a pártfogót, és ő fel tudja venni az érintettel a kapcsolatot.

Adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám

Az adatkezelés időtartama: a kapcsolat felvételi email kiküldésétől számított 365 nap

A személyes adatok törlésének határideje: az adatközléstől számított 365 nap.

Amennyiben az érintett ezt előbb kívánja végrehajtatni, a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:

e-mail lehetőség az info@egyhullamhosszon.hu címen.

A kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatokat (a személyes adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, illetve az érintett által megadott egyéb személyes adatok) az adatkezelő a harmadik személy értesítésére használja fel, amelyhez a látogató az önkéntes kapcsolat felvételi levéllel kifejezett hozzájárulását adja.

A kapcsolatfelvételről visszaigazoló email-t kap az érintett, az általa megadott email elérhetőségre.

Az oldal látogatása során akaratlanul átadott adatokat bizalmasan kezeljük, és azokat kizárólag a www.egyhullamhosszon.hu statisztikai adatainak készítéséhez használjuk fel. Ilyen átadott adatnak számít pl. a látogató IP címe, látogatás gyakorisága, megtekintett menük, stb.

A személyes adatok tárolása, az adatkezelés

A ZolRen Kft. számítástechnikai eszközei, adattárolási megoldásai a székhelyén (2112 Veresegyház, Hegyalja utca 11.), valamint a weboldalt kiszolgáló webtárhely az WDHA Kft. (8500 Pápa, Tamás utca 10., Cégjegyzékszám: 19-09-511178, Adószám: 14632028-2-19) által üzemeltetett szerveren találhatóak meg.

Az adatkezelő adatai, kapcsolati adatai

Név: ZolRen Kft.
Székhely: 2112 Veresegyház, Hegyalja utca 11.
Online elérhetőség: info@egyhullamhosszon.hu
Telefonos elérhetőség: +36 30 977 1853

Az adatfeldolgozó adatai, kapcsolati adatai

Név: ZolRen Kft.
Székhely: 2112 Veresegyház, Hegyalja utca 11.
Online elérhetőség: info@egyhullamhosszon.hu
Telefonos elérhetőség: +36 30 977 1853

Jogorvoslat lehetőségei

Jogorvoslati lehetőségért, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz tud fordulni az érdekelt adattulajdonos.

A hivatal elérhetősége:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Weboldal: http://www.naih.hu